บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (โดย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์)

บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (โดย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์)

Download

- Stars (0)

35 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 01-05-2020 11:33

Share
DescriptionPreviewVersions

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 มอบนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *